“เอนก”หนุนจัดตั้งวิทยสถานธัชภูมิเป็นสถาบันความรู้คู่แผ่นดิน ปั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดย lifeandsciencenews.com