สถาบันความรู้เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม

(Poverty Alleviation & Social Mobility Enhancement Institute)

กรอบแนวคิด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีความแม่นยำและเบ็ดเสร็จบนฐานของข้อมูล ความรู้ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่เป็นธรรมในระยะยาว โดยสนับสนุนให้การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชื่อมโยง/บูรณาการการทำงาน หนุนเสริมให้คนยากจน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและโอกาสในการยกระดับตนเองให้มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) และยกระดับฐานะทางสังคม (Social Mobility) ให้สูงขึ้น

ด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Sandbox แพลตฟอร์ม นโยบาย โมเดลช่วยเหลือและแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนที่สามารถยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้าน อาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพ ทักษะ โอกาส และรายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ยากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง 

เป้าประสงค์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีความแม่นยำและเบ๊ดเสร็จ บนฐานของข้อมูล ความรู้และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่เป็นธรรมในระยะยาวโดยสนับสนุนให้การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชื่อมโยง/บูรณาการการทำงาน หนุนเสริมให้คนยากจน สามารถข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และโอกาสในการยกระดับตนเองให้มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) และยกระดับฐานะทางสังคม (Social Mobility) ให้สูงขึ้น

ระบบจัดการความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด

(Provincial Poverty Alleviation Platform)