สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง

(City Development Institute)

กรอบแนวคิด 

การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงโครงสร้างและการจัดการ “ระดับเมือง” (Macro level)  มี Unit of analysis คือ เมือง ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค เพื่อดึงความเจริญและกระตุ้นกลไกดูดซับทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างกลไกพัฒนาพื้นที่ให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น (Local government) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานระดับตำบลและเทศบาล รวมถึงการจัดการเรื่องเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะ เพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ชายแดน ยกระดับเมืองและชุมชนชายแดนที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของคนในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจร่วม ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

การพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยกลไกความร่วมมือ ข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจเพื่อสังคม และทำหน้าที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองจากทั่วโลก เพื่อสร้างระบบโครงสร้าง จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองสู่พื้นที่ การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เกิดการเรียนรู้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถต่อยอดองค์ความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ (Knowledge Infrastructure System) การสังเคราะห์องค์ความรู้  การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม การสัมมนา หรือการประชุมวิชาการต่างๆ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปของเอกสาร หนังสือ บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อยกระดับโครงสร้างทางความรู้ เชื่อมโยงสู่นโยบาย สร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

กรอบแนวคิดการพัฒนาเมือง

กรอบแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจ

“โอกาสใหม่ของเมือง”

การกระจายศูนย์กลางความเจริญมี “การพัฒนาเมือง” เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่มีมิติการวิเคราะห์ป็นเมือง ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค เพื่อดึงความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนใหม่ (New Engines of Growth) ต่อพัฒนาพื้นที่ระดับท้องถิ่น (Local Government) และจังหวัด (Provincial Government! นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการพื้นที่เฉพาะ เพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุน ของพื้นที่ท้องถิ่น จนถึงพื้นที่ชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อจะก่อให้เกิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจร่วมกัน การยกระดับเมืองและการเชื่อมต่อผ่านระเบียงเศรษฐกิจนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนในระดับต่างๆ การยกระดับการพัฒนาเมือง อาศัยกระบวนการวิจัยการใช้ข้อมูลความรู้กลไกความร่วมมือ ที่นำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจเพื่อสังคม ธัชภูมิ : สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง (City Development Institute) ทำหน้าที่เป็นสถาบันที่จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาวิชา (Transdisciplinary) นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมระหว่างพื้นที่ ระหว่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากภูมิสังคมที่หลากหลาย จากเครือข่ายต่างๆ โลก เพื่อเร่งรัดเกลียวของการเรียนรู้ (Learning Helix) ในระดับต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ (Knowledge Infrastructure) ของการพัฒนาเมืองไม่ได้อยู่ที่เอกสารหนังสือ หรือ บทเรียน ที่มีคุณภาพพียงอย่างเดียว แต่ยังประกปไปด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้คน ปราชญ์ นักวิชาการ ผู้นำของการเปลี่ยนแปลง และ สถาบัน ในระดับต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองจึงทำหน้าที่ยกระดับโครงสร้างทางความรู้เหล่านี้ เชื่อมโยงสู่นโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

เครื่องมือและกระบวนการสำคัญ

 • City Participation System:
  ระบบการมีส่วนร่วมสาธารณะของเมือง
 • City Data Infrastructure:
  โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลของเมือง
 • City Social Impact Fund:
  กองทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมือง
 • Social and Solidarity Enterprise for City:
  วิสาหกิจเพื่อสังคมของการร่วมเปลี่ยนแปลงเมือง
 • City Development Leardership Program:
  นักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)