เป้าหมายการจัดตั้งธัชภูมิ

ด้วยดําริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่เล็งเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่เป็นคําตอบและโอกาส ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศและกระทรวง อว. มีบทบาทสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นกําลังสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาสังคม

จึงได้มอบหมายให้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดําเนิน การจัดตั้ง วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นตัวเร่งและหนุนเสริมการพัฒนานักวิจัย และระบบจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อาจจะมีข้อจํากัดด้านบุคลากรและทรัพยากรรวมถึงการเร่งยกระดับความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ขึ้นสู่ระดับทฤษฎีและกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ (Theory & Epistemology) การสังเคราะห์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่นโยบายและพัฒนาวงวิชาการ ทั้งด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการสร้าง เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการนําผลงานวิชาการไปขยายผลและการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศ

  • พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
  • พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  • ยกระดับความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี
  • สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนําสู่นโยบาย
  • จัดทําฐานข้อมูลสําคัญเพื่อการพัฒนาพื้นที่
  • ขับเคลื่อนการขยายผลองค์ความรู้
  • สร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างศาสตร์ สาขาระหว่างสถาบัน และระหว่างประเทศ
  • สังเคราะห์โจทย์วิจัยใหม่