สถาบันความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(Local Economy Development Institute)

สถาบันได้บุกเบิกชุดความรู้ว่าด้วยเศรษฐกิจชุมชนและค้นพบข้อต่อคานงัดที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ผ่านการคลี่ภาพ/วิเคราะห์ Network Value Chain จนทำให้เกิดการกระจายรายได้และสัดส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรม

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน”

การสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นการทำงานที่ต้องผสมผสานศาสตร์ ทั้งการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าด้วยกัน

Entry Point สำคัญ ของ Local Economy คือ “Local Enterprises-LE” ธุรกิจที่ทำมา-หากิน สร้างท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น

ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ

  1. ใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นมาสร้างมูลค่า
  2. สร้าง/จ้างงานคนในพื้นที่
  3. โครงสร้างการกระจายรายได้ถึงคนฐานราก

การทำงานผ่าน 2 key actors คือ
1.สถาบันศึกษา
2.ธุรกิจชุมชน

ปัจจุบันสถาบันเสริมทัพ/ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ และ Prlvate Sector เช่น ธนาคาร และ ปตท.

“สถาบันธุรกิจปันกัน (Home of Local Enterprises)” 

  • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการ (LE-Business Platform Coaching & consult Practice) เช่น การจัดการด้านเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การปรับตัวในการทำธุรกิจในสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น 
  • หน่วยงานจัดทำ Certified Body + Credit Register ของ dashboard สมุดพกครัวเรือน สินเชื่อวินัย (ข้อมูลเครดิตบูโรของคนรากหญ้า) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกู้เงินให้กับ Local Enterprises ของธนาคาร

โดยคาดหวังผลักดันแพลตฟอร์มทั้งสองในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 100,000 กลุ่ม/ราย ทั่วประเทศ ภายในปี 2570 เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ State of Development for Thai Local Enterprises จาก Deep LE-Data

1

Target: 
นักวิจัย + LEs

Annual LEs Funds

Annual
Diamond Funds

สถาบันธุรกิจปันกัน
: CORE BUSINESS

2

Target :
Our Les
Corporation LEs**
Corporation Staffs***

Millionaire
SUPER APP**

Millionaire Databank**

Millionaire Training Courses***

WOW การตลาด
Training Courses***