สถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม

(Cultural Capital Management Institute)

“ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) อันรุ่มรวยของไทย สามารถเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในทิศทางบวกได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาทุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่ยังคงรักษาคุณค่าและอัตลักษณ์เดิมไว้ การฉายภาพอัตลักษณ์ใหม่ของชุมชนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการหวนคืนของวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมในพื้นที่ที่สูญหายไป ซึ่งเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการหลั่งไหลของเงินเข้าสู่พื้นที่เป็นจำนวนมากถือเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวจักรขับเคลื่อนที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม” (CulturalEconomy) จนนำไปสู่การร่วมสร้างสำนึกท้องถิ่นสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นหลังต่อไป

ข้อมูลและองค์ความรู้

ข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
(CULTURAL ATLAS)

องค์ความรู้ของชุมชน

เครื่องมือสังเคราะห์ศักยภาพวัฒนธรรมและกูมิปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

แนวทางการพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาผู้
ประกอบการทางวัฒนธรรม

แนวทางการสร้างสรรค์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการทางวัฒนธรรม

กิจกรรมมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

  1. วงเสวนาแลกเปลี่ยนโดยคนในพื้นที่ภาควิชาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  2. การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
  4. นิทรรศการจากผลงานวิจัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ฟื้นคุณค่า สร้างมูลค่า สร้างความยั่งยืน