วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นกลุ่มของสถาบันความรู้และแพลตฟอร์ม ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและสังเคราะห์ความรู้ของเครือข่ายวิจัยสถาบันและศูนย์วิจัยต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นําไปสู่การ ยกระดับคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน เสริมสร้างโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่
“ธัชภูมิ” ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดของการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานความรู้ (Knowledge Infrastructure System) ของสังคม กลไกและกระบวนการของ “ธัชภูมิ” จะเชื่อมโยงกับสถาบันความรู้ และเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อาทิ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม ตลอดจนสถาบันความรู้เฉพาะด้านต่างๆ ผ่านการทํางานร่วมกับแผนงานวิจัยสําคัญที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก บพท. เพื่อยกระดับแนวคิด ทฤษฎี สร้างชุดความรู้ที่สามารถส่งออกสู่สากล รวมถึงการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

สถาบันความรู้ ภายใต้รัชภูมิประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่

  1. สถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Management Institute)
  2. สถาบันความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Development Institute)
  3. สถาบันความรู้เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม (Poverty Alleviation & Social Mobility Enhancement Institute)
  4. สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง (City Development Institute)
  5. สถาบันความรู้เพื่อเสริมพลังท้องถิ่น (Local Government Capacity Building Institute)