หนุนจัดตั้งวิทยสถานธัชภูมิเป็นสถาบันความรู้คู่แผ่นดิน โดย kaosanonline.com