อว. หนุน บพท. จัดตั้ง วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

วันที่ 20 มกราคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) โดยมีผู้บริหารในระบบ ววน. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหน่วย บพท. และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานทั้งแบบ on-site รับชมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดการจัดตั้งวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และปาฐกถาพิเศษ “พื้นที่คือคำตอบและโอกาสใหม่” และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “เสวนา “ธัชภูมิ” กับการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวถึงภาพรวม ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิทยสถาน “ธัชภูมิ” และสถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีแกนหลักคือ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา สถาบันความรู้เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม รศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ สถาบันความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ สถาบันความรู้เพื่อเสริมพลังท้องถิ่น

การที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีทั้งอดีต อนาคต และเข้าไปอยู่ในปัจจุบัน นอกจากมีองค์ความรู้วิชาการที่เข้มแข็งทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ แล้ว ยังมีองค์ความรู้อีกประเภทหนึ่งคือ องค์ความรู้ในพื้นที่ (Area Base Knowledge) ซึ่งเป็นการทำงานเชิงปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูล กลไก และกระบวนการ ทำให้เกิดข้อค้นพบใหม่ในพื้นที่และยืนยันความเชื่อที่ว่า จุดแข็งของประเทศไทยอยู่ที่พื้นที่ เพราะคนอยู่ที่พื้นที่ ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่า พื้นที่คือคำตอบ คือทางออกของประเทศ และถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง จึงเกิด วิทยสถาน “ธัชภูมิ” คือ ธงนำของการพัฒนาพื้นที่ จากดำริของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ที่มอบหมายให้หน่วย บพท. ดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อน ซึ่งมีภารกิจหลักในการเชื่อมโยง ประมวลและสังเคราะห์ความรู้ของเครือข่ายวิจัย สถาบันและศูนย์วิจัยต่างๆ ของประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน เสริมสร้างโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิชาการไปขยายผล และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมทั้ง 5 เรื่องของฐานทุนความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านสถาบันความรู้ 5 สถาบันได้แก่ สถาบันความรู้เพื่อการจัดการทุนทางวัฒนธรรม สถาบันความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สถาบันความรู้เพื่อการสร้างโอกาสทางสังคม สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาเมือง และสถาบันความรู้เพื่อเสริมพลังท้องถิ่น โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ทำหน้าที่ควบคุม กำกับทิศทางการขับเคลื่อนดูแลการดำเนินงานในภาพรวม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่